ITMO
ru/ ru

ISSN: 1023-5086

ru/

ISSN: 1023-5086

Scientific and technical

Opticheskii Zhurnal

A full-text English translation of the journal is published by Optica Publishing Group under the title “Journal of Optical Technology”

Article submission Подать статью

Opticheskii Zhurnal. 2024. V. 91. № 2.

Production editor’s foreword

Latyshev A.V., Yakushev, M.V.

Photonics
3-5

Semiconductor physics and optoelectronics elements

Voytsekhovskiy, A.V., Dzyadukh S.M., Gorn D.I., Mikhaylov, N.N., Dvoretskiy, S.A., Sidorov, G.Y., Yakushev, M.V.

Unipolar barrier structures based on n-HgCdTe with superlattices as a barrier. Review
6-22

Ruzhevich, M.S., Mynbaev, K.D., Bazhenov, N.L., Dorogov M.V., Varavin, V.S., Mikhaylov, N.N., Uzhakov, I.N., Remesnik, V.G., Yakushev, M.V.

Optical properties and disorder of HgCdTe films grown by molecular beam epitaxy
23-33

Genze I.Y., Aksenov M.S., Paramonova M.A., Dmitriev D.V., Zhuravlev K.S.

Influence of formation conditions and annealing on the parameters of Pt/InAlAs Schottky barriers
34-39

Petrushkov M.O., Aksenov M.S., Bogomolov D.B., Emelyanov E.A., Protasov D.Y., Putyato, M.A., Chistokhin I.B., Preobrazhenskiy, V.V., Gilinsky A.M., Voropaev, K.O.

Zn doping of InAlAs and InP epitaxial layers from a planar Zn3P2 source
40-49
50-58
59-66
67-75

Mikhaylov, N.N., Varavin, V.S., Dvoretskiy, S.A., Menshchikov, R.V., Remesnik, V.G., Uzhakov, I.N.

Growth and characterization of nBn structures based on CdxHg1–xTe for photodetectors in the 3–5 µm spectral range
76-87
88-98

Nastulyavichus, A.A., Kudryashov, S.I., Smirnov, N.A., Pakholchuk, P.P., Shelygina, S.N., Ulturgasheva, E.V., Saraeva, I.N., Zayarniy, D.A., Pryakhina, V.I., Khmelenin, D.N., Emeliyanova, O.V., Minh, Pham Hong, Duong, Pham Van

Selection of regimes for one-step high-throughput laser printing of silver conducting lines on silicon by forward laser transfer
99-111

Photonics, nanophotonics and radio photonics

Mastalieva, V.A., Neplokh, V.V., Aybush, A.V., Fedorov, V.V., Yakubova, A.A., Koval, O.Y., Gudovskikh, A.S., Makarov, S.V., Mukhin, I.S.

Second harmonic generation with activation effect in a flexible membrane with silicon filamentary nanocrystals
112-121

Aldokhin, P.A., Novoselov, A.R., Khryashchev, S.V., Dobrovolskyi, P.P., Shatunov, K.P.

Studies of the level of the internal background of infrared radiation on a photodetector in a cryostat
122-130

Information

-
131-132